Techniczne warunki przyłączenia są dokumentem określającym jakie wymagania powinien spełnić projektowany budynek lub rozwiązania inżynieryjne w nim zastosowane, aby podłączyć media do nieruchomości.
Najprościej rzecz ujmując, to co mamy zrobić aby mieć na działce lub w projektowanym domu wodę, kanalizację, gaz, prąd i ciepło.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), działka budowlana przewidziana pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinna mieć zapewnioną możliwość przyłączenia uzbrojenia działki lub bezpośrednio budynku do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i ciepłowniczej.

W celu uzyskania warunków, należy udać się do gminnych:
– wodociągów – przyłącz wody i kanalizacji,
– zakładu gazu – przyłącz gazu,
– zakładu elektroenergetycznego – przyłącz prądu,
– zakładu ciepłowniczego – przyłącz ciepła.

Można to uczynić osobiście lub zlecić projektantowi odpowiedzialnemu za wykonanie poszczególnych projektów.